Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας, μέρος Δ΄.Γράφει ο Μανώλης Βαλσαμίδης

Στις 18 Ιουνίου του 1917, σε συνεδρίαση της Διαρκούς Αντιπροσωπείας μετά την ανάγνωση, υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης, αναγνώστηκε η απάντηση των εν Θεσσαλονίκη μελών της επιτροπής της ανέγερσης των σχολείων, με την οποία υποδεικνύεται ο δικηγόρος κ. Γεώργιος Χωναίος, από τη Θεσσαλονίκη, για την ανάθεση σε αυτόν της εκκαθάρισης της κοινοτικής περιουσίας. Στην επιστολή εμπεριέχεται και σχέδιο αίτησης που
πρέπει να αποσταλεί προς το Υπουργείο στην Αθήνα για να έρθει στη Νάουσα "ειδική εξ ειδημόνων επιτροπή", η οποία θα υποδείξει όχι μονάχα τον αριθμό των απαραίτητων υπό ανέγερση σχολείων, αλλά και το καταλληλότερο μέρος, όπως και το είδος και το σχέδιο και κάθε μέτρο ενδεικνυόμενο από την παιδαγωγική και την υγιεινή. Η συνέλευση μετά από ικανή συζήτηση ενέκρινε παμψηφεί τον διορισμό του κ. Γ. Χωναίου, όπως και την αίτηση, την οποία υπέγραψαν οι αντιπρόσωποι.
Την 24η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, διαβάζεται σε συνεδρίαση της Δ. Α. η παραίτηση των Θ. Γκούτα και Αρ. Κοκκίνου, μελών της Εφορείας του Ημιγυμνασίου, χωρίς να αναφέρονται στο πρακτικό οι λόγοι της παραίτησης. Η συνέλευση, φροντίζοντας για την τακτική και απρόσκοπτη λειτουργία του Ημιγυμνασίου, προχώρησε σε εκλογή Εφορείας προς αντικατάσταση της παραιτηθείσης, με μυστική ψηφοφορία. Εκλέχτηκαν παμψηφεί έφοροι του Ημιγυμνασίου οι Δημ. Μούγγρης, Άγγελος Αγγελάκης και Θωμάς Π. Σεφερτζής.
Από το πρακτικό της Δ.Α. της 18ης Μαρτίου του 1918 φαίνεται ότι στα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης στη Νάουσα έρχονται να προστεθούν και οι επιτάξεις των σχολείων για τις ανάγκες του συμμαχικού στρατού. Έχουν επιταχθεί τα σχολεία της Μεταμορφώσεως και επίσης η Μητρόπολη, που γίνεται έδρα του διοικητή των γαλλικών συμμαχικών στρατευμάτων. Την ημέρα αυτή, η συνεδρίαση συγκαλείται στο γυναικωνίτη του μητροπολιτικού ιερού ναού της Μεταμορφώσεως. Στη συνεδρίαση διαβάζεται επιστολή του γενικού επιθεωρητή της Ι΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας που έχει όπως παρακάτω:
"Κύριε Δήμαρχε.
Λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω υμάς όπως ευαρεστηθήτε και φροντίσητε να αναγραφή εν τω προϋπολογισμώ του Δήμου Σας ποσόν τι εκ δραχμών 3000 τουλάχιστον διά την προσθήκην δύο εισέτι τάξεων εν τω Ημιγυμνασίω Ναούσης. Εάν το τοιούτον είνε δύσκολον φροντίσατε να επιβληθή ελαφροτάτη φορολογία δημοτική. Ούτω ελπίζω ότι θα θελήση και η Σεβ. Κυβέρνησις να διαθέση το ποσόν, όπερ θα χρειασθή εισέτι διά την συμπλήρωσιν του ρηθέντος Ημιγυμνασίου και τον διορισμόν δύο καθηγητών, ενός μαθηματικού και ενός φιλολόγου. Πόλις ως η Νάουσα έπρεπε να είχε τέλειον Γυμνάσιον.
Μετ’ εξαιρέτου Τιμής. Γεν. Επιθεωρητής της Ι΄  Εκπαιδ. Περιφέρειας. Στεφανάκης"
Η αντιπροσωπεία, στην επιθυμία της να καλυφθεί η επείγουσα ανάγκη της προσθήκης δύο ακόμη τάξεων στις υπάρχουσες δύο, έχοντας υπόψη ότι ο Δήμος δεν έχει την απαιτούμενη ευπορία ώστε να καταβάλει ετησίως το ποσό των 3.000 δραχμών, αποφάσισε να καταβάλει το κοινοτικό ταμείο 2.000 δραχμές, αφήνοντας το Δήμο να καταβάλει το υπόλοιπο των 1.000 δραχμών.
                             

Δεν υπάρχουν σχόλια: